Spring-Summer 2017

Zwroty i wymiany w skrócie:

Klient może zwrócić zakupiony towar do 14 dni od momentu realizacji dostawy.

W tym celu powinien odesłać nam formularz zwrotu (na adres: vegunwear@gmail,com) oraz odesłać zakupiony produkty na adres: P.P.U.H VEGUNWEAR ul. Pogwizdowska 9d, 44-293 Gaszowice (koszt przesyłki po stronie Klienta).

Aby zwrot był skuteczny, informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi dotrzeć do sklepu do 14 dni od momentu realizacji pierwotnego zamówienia, a fizyczne dostarczenie produktu do 14 dni od zgłoszenia zwrotu Sprzedawcy.

Po otrzymaniu produktu Sprzedawca zweryfikuje jego stan i zatwierdzi zwrot kosztów zakupu produktu oraz jego dostawy o czym poinformuje Klienta w osobnej wiadomości.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracany towar będzie zniszczony, używany oraz nie posiada kompletu metek.

Klient ma również prawo do wymiany zakupionego towaru na podobny, w tej samej cenie. Na przesłanie formularza wymiany ma 7 dni od daty otrzymania dostawy. Formularz należy przesłać na adres: vegunwear@gmail.com, a następnie odesłać wymieniany produkt na adres: P.P.U.H VEGUNWEAR ul. Pogwizdowska 9d, 44-293 Gaszowice. Towar musi dotrzeć do Sprzedawcy do 7 dni od momentu zgłoszenia potrzeby wymiany.

Sprzedawca rozpatruje możliwość dokonania wymiany: na podstawie stanu zwracanego produktu (nie może być zniszczony, używany, towar musi posiadać komplet metek) oraz dostępności produktów na wymianę i przekazuje swoją decyzję klientowi w osobnej wiadomości.

Zarówno w przypadku zgody lub jej braku, towar zostaje odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.

W przypadku braku możliwości dokonania wymiany, Sprzedawca ustali bezpośrednio z Klientem możliwość zwrotu towaru (pod warunkiem, że nie minął 14-dniowy termin przewidziany na zwrot).

Zwrotu przebiegnie w takiej sytuacji w zgodzie z procedurą przewidzianą dla zwrotów opisaną powyżej.

Gotowe formularze można znaleźć na naszej stronie w zakładkach “Fomularz Zwrotu” oraz “Formularz Wymiany”.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego VEGUNWEAR  – Zasady Wymiany i Obsługi Zwrotów

 1. Odstąpienie od umowya) Sklep internetowy VegunWear akceptuje odstąpienie od umowy sprzedaży zakupionych towarów wg. obowiązującego aktualnie prawa.
 1. b) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. c) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia lub inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. d) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu konieczne będzie podanie nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne, Państwa numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Mogą Państwo skorzystać z gotowego formularza dostępnego w zakładce “Formularz Zwrotu”.

Wypełniony formularz lub oświadczenie woli innego typu należy odesłać na adres poczty elektronicznej vegunwear@gmail.com lub pocztą na adres: P.P.U.H VEGUNWEAR ul. Pogwizdowska 9d, 44-293 Gaszowice (należy pamiętać o konieczności zachowania 14-dniowego terminu na przekazanie informacji o odstąpieniu od umowy – liczy się data efektywnego dostarczenia informacji do Sprzedawcy).

 1. e) Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: P.P.U.H VEGUNWEAR ul. Pogwizdowska 9d, 44-293 Gaszowice, przed upływem tego terminu.
 2. f) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. g) Prawo do odstąpienia przysługuje jedynie konsumentom.
 4. h) Prosimy aby sposób opakowania produktu oraz przesyłania go do Sprzedającego, był taki, aby produkt nie został uszkodzony podczas transportu.
  Prosimy również aby korzystanie z towaru było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy. Prosimy, aby starać się nie ubrudzić towaru podkładem czy antyperspirantem.

Zwracany towar należy wysłać na adres (z oznaczeniem “Zwrot”):

P.P.U.H VEGUNWEAR

 1. Pogwizdowska 9d,

44-293 Gaszowice

 1. i) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej oraz zweryfikowania czy nie nosi śladów użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu towaru zniszczonego lub uszkodzonego w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie.

 1. j) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 2. k) Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 3. Wymiana towaru
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 7 dni wymienić zakupiony produkt.
 2. W tym celu Klient powinien przesłać do Sprzedawcy swoje oświadczenie woli o zmianie Umowy sprzedaży w odniesieniu do koloru lub rozmiaru zakupionego produktu.

Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: vegunwear@gmail.com.

 1. W terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia Klient zobowiązany jest przesłać wymieniany produkt do Sprzedawcy.
 2. Wymianie mogą podlegać wyłącznie produkty nieużywane w zakresie szerszym niż niezbędny do poznania ich cech charakterystycznych. Rozpakowanie produktu Klienta z opakowania, w którym został mu dostarczony, nie pozbawia go możliwości dokonania wymiany. Klient powinien jednak opakować wymieniany produkt, o ile to możliwe, w opakowanie, w którym został mu dostarczony, w każdym zaś wypadku w sposób zapewniający bezpieczeństwo wymienianego produktu w transporcie (przy czym zobowiązany jest do takiego opakowania nawet wtedy, gdy przesyła produkt w opakowaniu oryginalnym, które jednak, np. z uwagi na jego otwarcie lub zniszczenie, takiego bezpieczeństwa nie zapewnia).
 3. Z chwilą otrzymania wymienianego produktu, Sprzedawca może zaakceptować Wymianę lub ją odrzucić. O swojej decyzji informuje Klienta niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres poczty internetowej, z której przesłane zostało Oświadczenie o woli wymiany produktu.
 4. Odrzucenie wymiany produktu przez Sprzedawcę jest możliwe wyłącznie gdy:
  1. produkt wymieniany nie spełnia wymogów, o których mowa w punkcie (punkt)
  2. Sprzedawca nie dysponuje produktem o wskazanym przez Klienta rozmiarze lub wersji kolorystycznej
  3. wymieniany produkt został wysłany do Sprzedawcy po terminie, o którym mowa w punkcie (punkt)
 1. Jeżeli Sprzedawca zaakceptował wymianę produktu jest on zobowiązany do przesłania Klientowi produktu o cechach określonych w Oświadczeniu woli wymiany produktu przesłanym przez Klienta drogą elektroniczną.
 2. W sytuacji opisanej w punkcie (punkt) Sprzedawca jest zobowiązany do wysyłki wymienionego produktu do Klienta, tak jak gdyby była w stosunku do niego zawierana nowa Umowa sprzedaży, przy czym Klient nie jest w takim wypadku zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy wymienionego produktu.
 3. W sytuacji odrzucenia Wymiany, należy uznać, że nie została ona dokonana, a warunek zawieszający oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży został spełniony.
 4. W stosunku do jednej Umowy sprzedaży wymiana może być dokonana nie więcej niż jeden raz (przy czym taka jednorazowa wymiana może dotyczyć dowolnej liczby produktów kupionych od Sprzedawcy na podstawie tej samej Umowy sprzedaży).
 5. Jeżeli Klient skorzystał z wymiany przysługuje mu prawo odstąpienia, o którym
  mowa w punkcie 1b Załącznika nr 1 do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że
  termin, o którym mowa w punkcie 1b Załącznika nr 1 do Regulaminu, należy
  liczyć od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
  przez Kupującego, wszedł w posiadanie wymienianego produktu.
 6. Produkt wymieniony produkt nie może podlegać kolejnej wymianie.
 1. Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany Zasad mogą być dokonywane na zasadach przewidzianych dla zmian
Regulaminu.